Akoestiek

Geluidwering gevel

Gebouwen dicht bij drukke wegen, spoorwegen, luchthavens, fabrieken en dergelijke bevinden zich in een geluidbelaste zone waardoor gevels een hoog geluidniveau te verduren krijgen. Deze gevels moeten het invallende geluid dusdanig reduceren dat er comfortabel in de gebouwen verbleven kan worden. Het Bouwbesluit stelt daarom eisen aan de karakteristieke geluidwering van de gevel, voor woningen, onderwijsgebouwen en gezondheidszorgfuncties. Deze dient minimaal 20 dB te zijn, maar in hiervoorgenoemde situaties soms zelfs veel meer.

Teveel mensen ondervinden hinder ten gevolge van geluid van buiten. Slaapverstoring is ongezond en daarom is het belangrijk dat bekend is hoe goed de gevel het geluid tegen houdt. Zeker bij natuurlijke ventilatie, zoals roosters, kan de geluidwering van de gevel ontoereikend zijn.


Hoe het akoestisch comfort door gebouwgebruikers wordt ervaren is persoonsafhankelijk. Eisen en ervaring kunnen daarbij wel eens ver uit elkaar liggen. Een objectieve meting biedt uitkomst.

Bij het meten van de gevelwering wordt met een geluidbron buiten voor de gevel een specifiek geluidniveau geproduceerd. Het geluid wordt vervolgens zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de gevel gemeten. Na verschillende rekentechnische correcties is hieruit de geluidisolatie van de gevel af te leiden. En kunnen indien noodzakelijk verbetervoorstellen worden gedaan.