Akoestiek

Lucht- en contactgeluidisolatiemetingen

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de lucht- en contactgeluidisolatie bij woningen. Dit karakteristieke luchtgeluidniveauverschil en het gewogen contactgeluidniveau kunnen middels metingen worden bepaald. De opdrachtgever kan bij oplevering vragen om bewijs dat met de gekozen bouwmethode wordt voldaan aan de gestelde eisen. Daardoor worden problemen in de toekomst ook al voor een deel voorkomen. Ook bij andere gebruiksfuncties, zoals kantoren of zorgcentra, is het belangrijk om vast te stellen of de aangeboden geluidwering wordt behaald. Ook bij hinder of bij conflicten kunnen metingen duidelijkheid bieden.

Harde vloerafwerking

Met name bij appartementen en de toepassing van harde vloerafwerking dient bij oplevering te worden bepaald wat de akoestische kwaliteit is van de basisvloer. Wanneer harde vloerafwerking wordt toegepast, is de kans op verkeerd aanbrengen en daarmee geluidhinder groot. na het aanbrengen van de harde afwerking door de bewoner kan daarna worden gemeten of wordt voldaan aan de eisen conform het VvE reglement.

Kleine ruimten en starre aansluitingen

De verschillen in geluidwering kunnen met name bij kleine ruimten aanzienlijk zijn. Ook wordt vaker gezien dat lichte bouwconstructies star worden bevestigd tegen de vloeren, waardoor de flankerende geluidoverdracht een grote rol gaat spelen.

Geluidwering tussen ruimten

Bij de situaties waar binnendeuren kort bij elkaar zijn gelegen of er onvoldoende aandacht is voor de afmetingen van de spleet onder de binnendeuren kan het problematisch zijn om de vereiste geluidwering te behalen. Een meting biedt duidelijkheid.

Op basis van de meetresultaten kan worden geconcludeerd of constructies aan de geldende eisen en wensen voldoen en kunnen eventuele faalpunten worden achterhaald.