Bouwfysica

Binnenmilieuklachten

Bewoners en gebruikers van gebouwen ervaren vaak klachten over het binnenklimaat. Droge keel, geïrriteerde ogen, hoofdpijn, vermoeidheid, enz. De klachten zijn vaak te relateren aan lage luchtvochtigheden, te laag of hoge temperaturen, hoge CO2-concentraties, tochtverschijnselen maar ook verhoogde concentraties verontreinigingen in de lucht, waartoe VOC's. 

De klachten veroorzaken hinder maar leiden ook tot verlies van productiviteit, gezondheidsklachten en zelfs ziekteverzuim. Allemaal redenen om de klachten serieus te nemen, en de oorzaak in beeld te brengen.

Door een doelgerichte aanpak waarbij een reeks van parameters worden gemeten, kunnen de oorzaken van de klachten goed in beeld gebracht worden. Vervolgens kunnen de problemen vaak relatief eenvoudig verholpen worden.

K+ Klimaat Quickscan

Met behulp van de K+ Klimaat Quickscan brengen wij uw binnenklimaat in kaart op basis waarvan een eerste oordeel geveld kan worden. Hierbij komen wij ter plaatse, meten enkele parameters handmatig en plaatsen op verschillende posities in het gebouw dataloggers die gedurende een vooraf met u afgesproken periode de klimaatcondities vastleggen. 

Indien de situatie dit toelaat nemen wij graag enkele interviews met bewoners en / of gebruikers af om ervaringen te kunnen koppelen aan de meetgegevens. 

Meten = Weten + Verbeteren

Ook Radon en Thoron

Naast de ''gangbare'' parameters als onder andere temperatuur, luchtvochtigheid, CO2, luchtsnelheid, vluchtige organische stoffen en stikstofdioxide kunnen we ook metingen doen om het Radongehalte in gebouwen vast te stellen. Radon is een radioactief gas dat overal in onze gebouwen aanwezig is en op den duur longkanker kan veroorzaken. Ondanks de relatief lage concentraties Radon en Thoron in huis, leidt blootstelling elk jaar weer tot +/- 800 gevallen van longkanker. Radon en Thoron zijn voornamelijk afkomstig uit bouwmaterialen en de bodem. De concentratie in onze kruipruimten is significant hoger dan in onze leef- en werkruimten. Door verhoogde mate van damptransport ten gevolge van vochtproblematiek, luchtlekkages in- en rondom vloeren en een matige of verkeerde wijze van ventileren is er nog veel winst te behalen. Naast het in kaart brengen van de verbeterpunten hieromtrent kunnen wij de gemiddelde concentratie ook meten.

Jaarlijks +/- 800 sterfgevallen in Nederland ten gevolge van Radon en Thoron
Vanwege Europese regelgeving is nu elke lidstaat verplicht een Radon referentieniveau vast te leggen en een actieplan Radon op te stellen. Het streven is om in Nederland uiterlijk 1 februari 2018 een actieplan te publiceren. Wanneer het gaat over het binnenklimaat in gebouwen is Radon helaas in de meeste gevallen een onzichtbare factor. Jaarlijks sterven +/- 800 personen aan de directe gevolgen van Radon in gebouwen dus een referentieniveau en een actieplan is meer dan welkom.


Meer informatie: stuur direct een email naar g.leppers@k-plus.nl of neem telefonisch contact met ons op.